×
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Fortuna H i Malmö

Projekt
Planutredning

Beställare
Malmö Stad

Status
Pågående

År
2016

Planutredning åt Malmö stad. Parallellskiss med tre inbjudna kontor vars idéer staden använder i det framtida utvecklingsarbetet med Fortuna.  

Fortuna H är ett område i östra Malmö som förr nyttjades för stora odlingar i växthus. Här planerar Malmö Stad för ett nytt område med verksamheter och bostäder. Utredningen gällde vilken sorts verksamheter och bostäder som passar området och hur en bra mix av dessa två skulle kunna genomföras. Vår analys utgick ifrån en trendspaning om hur framtidens verksamheter kan komma att se ut samt vilka som skulle tänka sig bo i ett område som Fortuna. Utmaningen låg i att få till ett funktionellt verksamhetsområde längsmed yttre ringvägen som på ett naturligt sätt hängde ihop med staden i övrigt. Vi såg möjligheten att kombinera verksamhetsområdet med ett bostadsområde som behåller mycket av de gröna lantliga kvalitéer som finns på platsen idag. Fortuna måste dock, menar vi, uppnå den kritiska massa som krävs för en stadsmässig diversitet och ge ett fungerande underlag för service och kollektivtrafik. En tät stadsmässig utbygganad kan även erbjuda stora härlighetsvärden, gröna kvaliteter och en god social miljö. Med Fortunas geografiska förutsättningar menar vi att alla de härlighetsvärden som en genomtänkt plan och väl gestaltad bebyggelse kan skapa är avgörande för den sociala hållbarheten. 

 

Förslaget innebär att ett robust traditionellt gatunät kombineras med ett grönt nät inne i kvarteren. I det gröna nätet kan traditionen med odling hållas levande med nya växthus som nyttjas av de boende. En öppen dagvattenhantering i det gröna nätet kan bidra till biologisk mångfald och vackra landskap mellan husen.  

Mot verksamhetszonen i öst vävs bostäder och mindre verksamheter ihop i kvartersstrukturen, och det gröna nätet kan vid behov bilda buffertzoner mellan bullrande verksamheter och bostäder. I den västra änden, närmast resten av staden, tänker vi oss att en högre densitet kan ge underlag för torg och centrumverksamheter. Den relativt täta bebyggelsen vi föreslår ger även möjlighet att i framtiden dra en spårvagnslinje ut i området. Då området ligger så pass långt ut från centrum är detta mycket viktigt för att projektet ska bli lyckat.